ปัจจุบันการเดินทางระหว่างช่วง อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก – แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว ซึ่งแม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก รวมถึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณดอยรวก ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก – แม่สอด) เพื่อย่นระยะทางลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร...

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) การศึก ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 12 ต.ค. 2560 | เข้าชม : 78  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : เชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ในวันท ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 07 ก.ย. 2560 | เข้าชม : 90  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 4 : แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
เลื่อนการประชุมจากเดือนพฤษภาคม 2560 เป็นประมาณเดือนสิงหาคม 2560 คณะผู้ศึกษาขออภัยมา ณ โอกาสนี้ ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 05 มิ.ย. 2560 | เข้าชม : 112  ครั้ง 
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)
กรมทางหลวงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม ...
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ | 15 มี.ค. 2560 | เข้าชม : 167  ครั้ง