ปัจจุบันการเดินทางระหว่างช่วงอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก จำเป็นต้องอาศัยทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก-แม่สอด เป็นเส้นทางคมนาคมหลักเพียงเส้นทางเดียว แม้ว่ากรมทางหลวงจะได้รับงบประมาณในการก่อสร้างขยายเส้นทางนี้ให้เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร แต่แนวเส้นทางยังมีข้อจำกัดด้านกายภาพที่เป็นอุปสรรคสำคัญ โดยมีลักษณะเป็นเส้นทางคดเคี้ยวและมีความลาดชันสูง เนื่องจากภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่งสินค้าปริมาณมาก รวมถึงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะบริเวณดอยรวก ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ได้มีข้อเสนอให้กรมทางหลวงดำเนินการศึกษาการขุดเจาะอุโมงค์ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายตาก-แม่สอด) เพื่อย่นระยะทาง ลดทางโค้งให้เกิดความปลอดภัยในการสัญจร
   
ดังนั้น เพื่อรองรับปริมาณการเดินทางและขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต และเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอำเภอแม่สอดไปยังตัวเมืองจังหวัดตาก ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กรมทางหลวง จึงได้บรรจุให้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เป็นหนึ่งในโครงข่ายสายทางตามแผนแม่บทการพัฒนา ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ปี 2560-2579 โดยเป็นเส้นทางที่มีศักยภาพสามารถเป็นตัวชี้นำการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองศูนย์กลางภาคเหนือ จังหวัดตาก และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยจะส่งผลให้การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้มีความเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ยั่งยืน และถาวร
   
โดยกรมทางหลวง มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับการศึกษาด้านอื่นๆ  ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาโครงการสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่