การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์นิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ

5. วีดิทัศน์