การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ

5. วีดิทัศน์

 

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. PowerPoint นำเสนอ ด้านวิศวกรรม-1

3. PowerPoint นำเสนอ ด้านวิศวกรรม-2

4. PowerPoint นำเสนอ ด้านสิ่งแวดล้อม

5. PowerPoint นำเสนอ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม 

(สัมมนา ครั้งที่ 2)

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ