การประชุมปฐมนิเทศโครงการ

(สัมมนา ครั้งที่ 1)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ

5. วีดิทัศน์

 

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง

(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. PowerPoint นำเสนอ ด้านวิศวกรรม-1

3. PowerPoint นำเสนอ ด้านวิศวกรรม-2

4. PowerPoint นำเสนอ ด้านสิ่งแวดล้อม

5. PowerPoint นำเสนอ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

 

การประชุมสรุปผลการคัดเลือกแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสม 

(สัมมนา ครั้งที่ 2)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ

 

การประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. บอร์ดนิทรรศการ

3. PowerPoint นำเสนอ

 

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ

(สัมมนา ครั้งที่ 3)

 

1. เอกสารประกอบการประชุม

2. แผ่นพับ

3. บอร์ดนิทรรศการ

4. PowerPoint นำเสนอ