ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 3 : สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 16.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลการศึกษา แผนการศึกษา และขั้นตอนการดำเนินงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งกรมทางหลวงจะได้นำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษา และใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 15 มี.ค. 2560  | เข้าชม : 185  ครั้ง

 ย้อนกลับ