ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 6 : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้าง (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 26 และ 28 กันยายน 2560 ในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลน้ำรึม ตำบลตลุกกลางทุ่ง ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กาษา ตำบลพะวอ ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงข้อมูลแนวเส้นทางเลือก และรูปแบบการก่อสร้างโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ/ตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สื่อมวลชนท้องถิ่น ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ/ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งสิ้น 248 คน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ ซึ่งกรมทางหลวงจะได้นำไปใช้พิจารณาประกอบการศึกษาโครงการ และใช้เป็นข้อมูลสำหรับดำเนินงานโครงการต่อไป


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 12 ต.ค. 2560  | เข้าชม : 538  ครั้ง

 ย้อนกลับ