ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9 : เชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่าง ๆ รับทราบถึงความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ กรมทางหลวงจึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในวัน เวลา และสถานที่ ดังต่อไปนี้

                 1.  วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

                 2.  วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                 3.  วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเมืองแม่ปะ ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตากไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 30 มิ.ย. 2563  | เข้าชม : 157  ครั้ง

 ย้อนกลับ