ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน จึงกำหนดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 ของพื้นที่ตำบลแม่ท้อ และตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ตำบลด่านแม่ละเมา ตำบลพะวอ ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่กาษา และตำบลแม่สอด ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรระดับต่างๆ ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะผลกระทบสิ่งแวดล้อม และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 245 คน ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่ง
การประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 41 คน โดยได้รับเกียรติจากนางสมนึก คุ้มยิ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 2 : วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 46 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสีคาร คำแยง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 3 : วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดเวฬุวัน ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 158 คน โดยได้รับเกียรติจากนายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในการประชุม

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 23 ก.ค. 2563  | เข้าชม : 106  ครั้ง

 ย้อนกลับ