ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 13 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) การศึกษาความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายตาก-แม่สอด เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตาก ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาในทุกด้านให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 162 คน และได้รับเกียรติจากนายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 14 ก.ย. 2563  | เข้าชม : 163  ครั้ง

 ย้อนกลับ